باسلام ، باتوجه به تاسیس شدن مدارس جدید و درخواست های کاربران محترم فایل مدارس جدید جهت بهربرداری در سیستم کار ارسال می گردد.
لطفا فایل را از طریق لینک ذیل دریافت نمایید و در محل نصب برنامه Extract نمایید.


Saturday, July 16, 2016« بازگشت