باسلام؛

نگارش 3.0.0 - 1394/06/16 سیستم همیار معاونت اجرایی با تغییرات ذیل واصل گردیده است.

 

 • تغییرات :
  1. اضافه شدن بخش تقویم جلسات و مدیریت کارها

  در این قسمت می توانید جلسات یا کارهای خود را در سیستم در تاریخ و ساعت مورد نظر ثبت نمایید تا روی جلسات و کارهای خود

  مدیریت کنید.

  1. اضافه شدن بخش آرشیو اسناد و فرم ها

  این بخش برای طبقه بندی و نگهداری الکترونیکی اسناد و فرم های شما طراحی شده است و شما می توانید فایل های خود را در

  پسوند ها (PDF , JPEG , JPG , DOC , DOCX , XLS , XLSX) در سیستم ذخیره نمایید و در صورت نیاز با جستجو به آن دسترسی پیدا کنید.

 

 

.:: دریافت نگارش ::.

 Monday, September 7, 2015« بازگشت